REGULAMIN

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedającym jest firma MonDu Krzysztof Dubik z siedzibą w Płocku, ul. Sucharskiego 5/44, zarejestrowana pod numerem NIP: PL9222265850. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: shop@mondu.pl lub wypełniając formularz kontaktowy.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 4. Przedmiot transakcji (Towar) - produkty prezentowane, wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Umowa Sprzedaży – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mondu.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 § 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mondu.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane ręcznie, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 § 3 Składanie zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Zamówienie jest przyjmowane przez Sklep Internetowy drogą mailową.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient, w procesie składania zamówienia, może wyrazić wolę otrzymania faktury uproszczonej, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 11. Jeśli Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 5 dni, zostaje ono anulowane.

 § 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem paczkomatów inPost, Pocztą Polską lub firmą kurierską.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy, do którego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient nie ponosi kosztów wysyłki - Koszty wysyłki na terenie Polski są darmowe.
 5. Koszt wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytów przesyłki oraz kraju docelowego.

§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić po przedpłacie na rachunek bankowy sklepu - DotPay, PayPal, Przelewy24.pl, PayU.
 2. Za każdy sprzedany towar zostanie wystawiona imienna faktura uproszczona na wyraźne życzenie Klienta.

 § 6 Odstąpienie od umowy/procedura zwrotu

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14.dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Monika Dubik, ul. Sucharskiego 5/44, 09-410 Płock.
 4. Towar nie może zostać odesłany przesyłką "za pobraniem".
 5. Po otrzymaniu Towaru, Sprzedający dokona zwrotu kosztów całego Zamówienia na rachunek bankowy Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, pod adres: Monika Dubik ul. Sucharskiego 5/44 09-410 Płock.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14.dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Postanowienia ogólne:
  Rolę Administratora, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi pełni Sprzedający - firma MonDu Krzysztof Dubik z siedzibą w Płocku, ul. Sucharskiego 5/44, zarejestrowana pod numerem NIP: PL9222265850
 2. Pozyskiwanie danych:
  Sklep pozyskuje informacje o Kliencie poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym bądź po złożeniu przez  niego zamówienia  oraz poprzez zapisanie w urządzeniach końcowych plików cookie - tzw. ciasteczka.
 3. Podstawa przetwarzania danych:
  Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Klientów, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.
  Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Klientom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
  - zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta,
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia,
  - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  - obsługa reklamacji Klientów,
  - wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  - prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  - księgowych,
  - archiwizacyjnych.
 4. Udostępnianie danych - dane Klienta są przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym: dostawca płatności, podmiot realizujący dostawę towarów, biuro księgowe, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 5. Uprawnienia Klienta - Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Jeśli Klient chce skorzystać ze swoich praw, zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sklepem mailowo: shop@mondu.pl Jeśli Klient uzna, że Jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.
 6. Bezpieczeństwo danych - po zrealizowaniu zamówienia, dane Klienta nie są przetwarzane. Są jedynie przechowywane w formie e-faktury z zachowaniem bezpieczeństwa i braku dostępu osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klienta do czasu odwołania przez Niego zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 § 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl