Darmowa wysyłka na terenie Polski dla każdego zamówienia
<
>
Koszyk (0)
Brak produktów w koszyku.
WRÓĆ DO ZAKUPÓW

REGULAMIN

§ 1 Definicje
 1. Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu do Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Produktu zamówionego w Zamówieniu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto -
 5. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep – serwis internetowy działający w domenie www.mondu.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Zamówienie Indywidualne - Zamówienie Produktu z zakładki Sklepu NA ZAMÓWIENIE. Zamówienie to jest realizowane przez Sklep po uprzednim kontakcie z Klientem i ustaleniu z Nim szczegółów dotyczących zamawianego Produktu oraz terminu realizacji takiego Zamówienia.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.mondu.pl
 2. Sprzedającym jest firma MonDu Krzysztof Dubik z siedzibą w Płocku (09-410), ul. Sucharskiego 5/44, zarejestrowana pod numerem NIP: PL9222265850, REGON: 365059080
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane ręcznie, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Aby złożyć Zamówienie, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
 • korzystając z formularza kontaktu zamieszczonego na stronie Sklepu,
 • adresu poczty elektronicznej: shop@mondu.pl
 • pod numerem telefonu 513582453 w godzinach 9.00-17.00– osoba do kontaktu Monika

§ 3 Składanie Zamówienia

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Produkty z zakładki NA ZAMÓWIENIE nie są dostępne od ręki. Są wykonywane dopiero po ustaleniu z Klientem terminu wykonania i wszystkich szczegółów dotyczących zamawianego Produktu. Ustalanie szczegółów Indywidualnego Zamówienia odbywa się drogą e-mailową.
 3. Klient może złożyć Zamówienie jako gość lub założyć konto w Sklepie.
 4. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Zamówienie jest przyjmowane przez stronę internetową Sklepu.
 6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym: dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 8. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. W procesie składania zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury uproszczonej, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 10. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 13. Jeśli Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 5 dni, zostaje ono anulowane.
§ 4 Płatności
 1. Klient może opłacić Zamówienie wybierając jedną z dostępnych form płatności: zwykły przelew, płatność PayPal, przelew natychmiastowy, karta kredytowa, BLIK, płatność odroczona PayPo za pośrednictwem płatności online w usłudze Przelewy24.
 2. Zwroty płatności - w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, zwrot środków dokonywany jest:
 • w przypadku zwykłego przelewu na konto Sklepu - na numer rachunku, z którego płatność została dokonana;
 • w przypadku płatności elektronicznych - na numer rachunku podany w formularzu odstąpienia od umowy;
 • w przypadku karty płatniczej - na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu wcześniej ustalony ze Sklepem.

§ 5 Koszty i termin wysyłki Zamówienia

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt wysyłany jest ze Sklepu w ciągu 1-2 dni od dnia zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sklepu chyba, że w opisie Produktu był zaznaczony inny termin wysyłki. Do terminu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas na dostarczenie produktu przez firmę spedycyjną.
 3. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem paczkomatów inPost, Pocztą Polską lub firmą kurierską.
 4. Klient nie ponosi kosztów wysyłki zamówionego Produktu. Koszty wysyłki Zamówienia na terenie Polski są darmowe.
 5. Koszt wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytów przesyłki oraz kraju docelowego.

§ 6 Procedura zwrotu /odstąpienie od Umowy

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14.dni bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia do Klienta Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres e-mail Sklepu - shop@mondu.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni. Zakupiony Produkt należy odesłać w stanie nienaruszonym, bez oznak używania wraz z dołączonymi gratisami na adres: MonDu Krzysztof Dubik, ul. Sucharskiego 5/44, 09-410 Płock.
 4. Produkt nie może zostać odesłany przesyłką "za pobraniem".
 5. Po otrzymaniu Produktu, Sprzedający dokona zwrotu kosztów całego Zamówienia w ciągu 7.dni zgodnie z § 4 pkt.II.
 6. Sklep prowadzi usługę najdogodniejszych dla Klienta szybkich darmowych zwrotów - https://mondu.pl/zwrot

§ 7 Procedura reklamacji oraz rękojmia

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad zgodnego z treścią Umowy.
 2. Zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeśli Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.
 4. Klient może zgłosić Reklamację wysyłając wiadomość na na e-mail Sklepu shop@mondu.pl
 5. Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres oraz adres e-amil Klienta, datę złożenia Zamówienia, nazwę reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia.
 6. Reklamowany Produkt należy dostarczyć na koszt Sprzedającego wysyłając go na adres: pracownia MonDu ul. Sucharskiego 5/44 09-410 Płock.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 8. Sprzedający rozpatrzy Reklamację niezwłocznie, ale nie później niż w w terminie 14.dni kalendarzowych od dnia złożenia Reklamacji. Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu Reklamacji. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta nie jest możliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Klient traci uprawnienia niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 11. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania Reklamacji są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami UOKiK:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia ogólne:
  Rolę Administratora, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi pełni Sprzedający.
 2. Pozyskiwanie danych:
  Sklep pozyskuje informacje o Kliencie poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym bądź po złożeniu przez niego Zamówienia oraz poprzez zapisanie w urządzeniach końcowych plików cookie - tzw. ciasteczka.
 3. Podstawa przetwarzania danych:
  przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Klienta, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.
  Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
  - zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta,
  - Umowa Sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia,
  - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  - obsługa Reklamacji Klienta,
  - wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  - prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  - księgowych,
  - archiwizacyjnych.
 4. Udostępnianie danych - dane Klienta są przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym: dostawca płatności, podmiot realizujący dostawę Produktów, biuro księgowe, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 5. Uprawnienia Klienta - Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Jeśli Klient chce skorzystać ze swoich praw, zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sklepem mailowo: shop@mondu.pl Jeśli Klient uzna, że Jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.
 6. Bezpieczeństwo danych - po zrealizowaniu Zamówienia, dane Klienta nie są przetwarzane. Są jedynie przechowywane w formie e-faktury z zachowaniem bezpieczeństwa i braku dostępu osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klienta do czasu odwołania przez Niego zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klient, który składa Zamówienie bez zakładania konta w Sklepie, zapoznaje się i akceptuje Regulamin przy składaniu Zamówienia.
 2. Klient posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będzie realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz z zawartej Umowy między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.
Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję